Dokumentai

Grafiko paskyrimo sistema, Managing cookies

Asmenys Archyve aptarnaujami, jų prašymai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Vyriausybės m. Už informacijos teikimą asmenims ryšio priemonėmis ar jiems apsilankius Archyve ir aptarnavimą taikant vieno langelio principą atsako valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme. Asmenys Archyvo skaityklose aptarnaujami vadovaujantis Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašu.

Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų išvykimo į tarnybines komandiruotes klausimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Archyvo direktorių į komandiruotes Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka siunčia Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, numatantys vykti į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje arba į tarnybinę komandiruotę į užsienį, Archyvo direktoriui ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas turi pateikti komandiruotės prašymą.

grafiko paskyrimo sistema

Tais atvejais, kai numatoma tarnybinė komandiruotė vienai dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje, komandiruotės prašyme privaloma nurodyti komandiruotės datą, tikslą ir vietovę. Jei į komandiruotę vykstama komandiruotojo asmens transporto priemone, nurodoma transporto priemonės markė, modelis, valstybinis numeris, jei tarnybine transporto priemone — tarnybinės transporto priemonės valstybinis numeris ir ją vairuosiantis asmuo.

5 dalykai, kuriuos reikia žinoti apie ligos išmokas

Tais atvejais, kai numatoma tarnybinė komandiruotė Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau kaip vienai dienai arba tarnybinė komandiruotė į užsienį, komandiruotės prašyme, be šių duomenų, taip pat privaloma nurodyti komandiruotės trukmę, numatomas išlaidas renginio dalyvio mokestis, gyvenamojo ploto nuomos, transporto, draudimo ir kitos išlaidoskomandiruotės avanso poreikį, komandiruojamo asmens funkcijas laikinai atliksiančio asmens kai toks turi būti vardą, pavardę ir pareigas, kitą reikalingą informaciją.

Jei į tarnybinę komandiruotę vyksta keli Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai, komandiruotės prašymą pateikia komandiruotės iniciatorius. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų siuntimas į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje įskaitant siuntimą į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje arba į užsienį įforminamas Archyvo direktoriaus arba jo įgalioto asmens rezoliucija, patvirtinančia, jog komandiruotės prašymas suderintas.

Komandiruotės prašymai, įforminus Grafiko paskyrimo sistema direktoriaus arba jo įgalioto asmens rezoliuciją, Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis perduodami Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų Archyvo direktoriui teikiami komandiruotės prašymai Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis turi būti vizuoti komandiruojamojo tiesioginio vadovo ir Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojo, vykdančio finansų kontrolę. Išlaidų, susijusių su Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruotėmis, apmokėjimo klausimas suderinamas su už Archyvo finansų kontrolę atsakingu asmeniu ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki išvykimo į komandiruotę dienos.

Archyvo valstybės tarnautojas ir darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po grįžimo iš komandiruotės pateikia už Archyvo finansų kontrolę atsakingam asmeniui avanso apyskaita ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas bei grąžina nepanaudoto avanso likutį, jei avansas buvo išmokėtas.

Išlaidos apmokamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai. Už poilsio grafiko paskyrimo sistema švenčių dienas, praleistas komandiruotėje, Archyvo valstybės tarnautojo ar darbuotojo rašytiniu prašymu suteikiamos grafiko paskyrimo sistema poilsio dienos, kurias jis turi išnaudoti per mėnesį.

Savivaldybė

Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai, grįžę iš tarnybinių komandiruočių užsienyje ir Lietuvos Respublikos teritorijoje išskyrus kai į komandiruotę vykstama vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijojene vėliau kaip per 3 darbo dienas turi pateikti rašytinę atlikto darbo ir užduoties įvykdymo ataskaitą. Komandiruotės ataskaitos išvadų ir pasiūlymų skiltyje turi būti aiškiai atskleista kelionės nauda, pateikti argumentai dėl tolesnio bendradarbiavimo ir kt.

Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai komandiruotės ataskaitas teikia Archyvo direktoriui. Kai į tarnybinę komandiruotę vyksta keli Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, gali būti rengiama bendra atlikto darbo ar užduoties įvykdymo ataskaita, kurią pasirašo komandiruotės iniciatorius.

Akreditavimo tarnyba dalyvauja tarptautiniuose jungtiniuose vertinimuose

Kasmetinės, nemokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti, atostogos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas Archyvo direktoriui ir valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kitos tikslinės atostogos Archyvo direktoriui ir valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

grafiko paskyrimo sistema

Kasmetinės, tikslinės, papildomos atostogos Archyvo darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Archyvo skaityklų ir jas aptarnaujantiems darbuotojams kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos ir atsižvelgiant į nustatytą Archyvo skaityklų darbo režimą. Mokymosi ar kūrybinės atostogos Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos ir apmokėjimo sąlygos nustatomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka ir šalių susitarimu.

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".

Kasmetinės atostogos už kiekvienus darbo metus Archyvo direktoriui suteikiamos tais pačiais darbo metais pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintą atostogų grafiką. Kasmetinės atostogos už kiekvienus darbo metus Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos tais pačiais darbo metais pagal Archyvo direktoriaus patvirtintą atostogų grafiką.

Esant būtinybei, kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos pagal atskirus prašymus.

Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki prašomų atostogų pradžios, nurodant prašomų atostogų dienas ir pavaduojantį darbuotoją jei taikoma. Sprendimas leisti atostogų įforminamas Archyvo direktoriaus rezoliucija Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

  • Dėl įsakymo panaikinimo 1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė 2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R.
  • Grafiko paskyrimo sistema -

Tokie prašymai, įforminus Archyvo direktoriaus rezoliuciją, Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis perduodami NBFC. Archyvo direktorius kasmet iki kovo 15 d.

  • Spausdinti m.
  • Akreditavimo tarnyba dalyvauja tarptautiniuose jungtiniuose vertinimuose | VASPVT

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai elektroniniu paštu pateikia informaciją apie planuojamą atostogų laiką, nurodydamas jo funkcijas atliksiantį tarnautoją. Archyvo struktūrinių padalinių vadovai kasmet iki kovo 1 d. Archyvo Bendrųjų reikalų skyriui pateikia informaciją apie savo ir jų vadovaujamo struktūrinio padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų planuojamą atostogų laiką.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

Bendrųjų reikalų skyrius kasmet iki kovo 15 d. NBFC pateikia informaciją, reikalingą atostogų grafiko projektui parengti. Suderintas grafiko paskyrimo sistema grafikas tvirtinamas Archyvo direktoriaus parašu. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai su patvirtintu atostogų grafiku supažindinami Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis bei elektroniniu paštu.

Grafiko paskyrimo sistema

Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, einamaisiais metais planuojantys išeiti ir tikslinių atostogų mokymosi, nemokamų, kūrybinių, kvalifikacijos tobulinimo ar kitųtiesioginiam vadovui ir Archyvo Bendrųjų reikalų skyriui privalo pateikti informaciją apie planuojamą tikslinių atostogų testi dvejetainis variantas ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki tikslinių atostogų pradžios.

Archyvo struktūrinių padalinių vadovai turi planuoti ir užtikrinti, kad jų vadovaujamų struktūrinių padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams duoti pavedimai jų atostogų metu būtų perduoti vykdyti kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams. Kasmetines atostogas perkelti ar pratęsti galima tik esant Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsnyje nustatytoms ar kitoms svarbioms priežastims. Archyvo direktorius ir valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dėl svarbių priežasčių negalintys eiti kasmetinių atostogų nustatytu laiku, ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki planuojamų atostogų pradžios turi apie tai informuoti Archyvo Bendrųjų reikalų skyriaus atsakingą darbuotoją.

Įsakymai dėl kasmetinių atostogų ar papildomo poilsio laiko suteikimo pagal Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymus nerengiami.

Kasmetinės atostogos ar papildomas poilsio laikas pagal Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymus suteikiami Archyvo direktoriaus rezoliucija Archyvo dokumentų valdymo sistemoje.

Esant tarnybiniam būtinumui Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti atšaukti iš kasmetinių atostogų tik tuo atveju, kai Archyvo direktoriui yra pateiktas motyvuotas struktūrinio padalinio vadovo ar kito valstybės tarnautojo tarnybinis pranešimas apie esantį tarnybinį būtinumą atšaukti valstybės tarnautoją ar darbuotoją iš kasmetinių atostogų ir yra gautas iš atostogų atšaukiamo asmens rašytinis sutikimas.

grafiko paskyrimo sistema

Dėl Archyvo direktoriaus atšaukimo iš atostogų sprendimą priima Lietuvos vyriausiasis archyvaras.