Studentų segmentacija formuojant universiteto rinkodaros strategiją

Rinkodaros strategija universitetui, CEEOL - Article Detail

Aušra Pažėraitė Baigiamojo darbo atlikimo vieta ir metai: Vytauto Didžiojo universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaunas, Puslapių skaičius: 65 Lentelių skaičius: 3 Paveikslų skaičius: 27 Priedų skaičius: 1 Darbo tikslas- parengti patobulintą UAB,Artimartas marketingo strategiją Teorinėje darbo dalyje analizuojama mokslinė literatūra ir straipsniai, atskleidžiant teorinius marketingo strategijos aspektus.

  • Klaipėdos universitetas
  • Studentų segmentacija formuojant universiteto rinkodaros strategiją
  • CEEOL - Article Detail
  • Tarptautinė rinkodara ir vadyba - ISM
  • Iq variantas geriausi prekybininkai
  • Sertifikuotas marketingo specialistas (LiMA A) - Lietuvos marketingo asociacija (LiMA)
  • Universiteto mokslo departamento rinkodaros strategija |

Šioje darbo dalyje pristatoma marketingo, strategijos sampratos, jos planavimui ir tobulinimui reikalingi veiksmai, marektingo strategijos rūšys bei marketingo strategijos svarba įmonėje.

Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiama įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė, SSGG analizė bei klientų nuomonės tyrimas, kuriuo siekama išsiaiškinti jų nuomonė apie įmonės esamą marketingo strategiją. Remiantis įmonės veiklos analize ir atlikto vartotojų tyrimo duomenimis rengiama UAB Artimartas patobulinta marketingo strategija.

Rinkodaros strategija, planavimas ir valdymas

Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai: išskirtos probleminės įmonės sritys, rinkodaros strategija universitetui sprendimai jų išsprendimui bei pateiktas patobulintos marketingo strategijos įgyvendinimo planas ir galimos rizikos.

Aušra Pažėraitė Presented at: Vytautas Magnus University, Faculty of Economics and Management, Kaunas, Number of pages: 65 Number of tables: 3 Number of figures: 27 Number of appendixes: 1 Aim of the Paper: to develop an improved marketing strategy of PLLC Artimartas The theoretical part of the work analyzes scientific literature and articles, revealing theoretical aspects of marketing strategy. This part of the paper presents the concepts of marketing, strategy, the actions required for its planning and development, the types of marketing strategies and the importance of the marketing strategy in the company.

The analytical part of the final work presents the analysis of the company's external and internal environment, SWOT analysis and customer opinion survey, which seeks to find out their opinion on the company's existing marketing strategy.

Palyginti 30 magistro studijų programas - Mados rinkodara

According to the analysis of the company's activity and the data of the consumer survey conducted, improved marketing strategy for PLLC "Artimartas" is being prepared. In the project part of the work, the following solutions were formulated: isolated problem areas of the company, presented desitions for their rinkodaros strategija universitetui, and presented a plan for implementation of an improved marketing strategy and potential risks.

Fizinis akivaizdumas fizinė aplinka - aplinka, kurioje teikiama paslauga, ir kurioje tarpusavyje bendrauja pardavėjas ir klientas Gradinaru, Toma ir Marinescu, Įmonės tikslai- tai rinkodaros strategija universitetui kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais nusakytos užduotys, kurias numatoma įvykdyti per tam tikrą laiką Pranulis et al.

Konkurentai- tai rinkos dalyviai, siūlantys potencialiems pirkėjams tuos pačius ar panašius poreikius tenkinančias prekes Pranulis et al. Makroaplinka- tai visuma išorinių jėgų, kurios veikia marketingo sprendimas, bet tiesioginės negali daryti Pranulis et al.

Animacinė reklama jaučiasi elegantiška, tačiau neša tiesmuką žinią, kuri yra ne tik apie kolegiją, bet ir apie gyvenimą po studijų.

Marketingas- tai veikla, apimanti organizacijas ir procesus, skirta kurti, komunikuoti ir mainų forma pateikti pasiūlymus, turinčius vertę vartotojams, klientams, partneriams ir visai visuomenei American Marketing Association [AMA], Marketingo aplinka- tai visuma už įmonės ribų veikiančių jėgų, darančių tiesioginę ir netiesioginę įtaką įmonės veiklai, jos marketingo sprendimams Pranulis et al.

Marketingo kompleksas- tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, leidžiančių patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti įmonės marketingo tikslus Pranulis et al.

Marketingo tikslas- taip gerai pažinti ir suprasti vartotoją, kad jam siūlomos prekės ar paslaugos nereikėtų pardavinėti- ji taip atitiktų jo poreikius, kad parduotų pati save Kotler ir Keller, Mikroaplinka- tai visuma išorinių jėgų, kurios veikia marketingo sprendimus ir gali daryti jiems įtaką Pranulis et al.

6 universitetų rinkodaros kampanijos nuo 2018 m., Kurios įkvepia ir kuria naujoves

Misija- pareiškimas apie organizacijos tikslą- ką ji nori pasiekti plačiąja prasme Kotler, Amstrong ir Wong, Organizacija- tai įmonės struktūra, politika bei kultūra Kotler ir Keller, Pasitenkinimas- asmens patiriamas malonumo arba nusivylimo jausmas, kylantis iš suvokiamų įsigytos prekės savybių ar jos naudojimo rezultato vertinimo lyginant su lūkesčiais Kotler ir Keller, Rinkos segmentavimas - tai rinkos padalijimo į nauji dvejetainių opcionų brokeriai pirkėjų kategorijas procesas, kurie turi skirtingų savybių ir poreikių.

Santykių marketingas- remiasi dvejetainės techninės galimybės marketingo veiklomis, nukreiptomis į sėkmingų santykių mainų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą Rasul, Rinkodaros strategija universitetui marketingas- skaitmeninių technologijų naudojimo procesas, klientams įsigyti ir pritraukti, reklamuoti prekes, išlaikyti klientus ir padidinti pardavimus Kannan ir Li, SSGG analizė- vidinio ir išorinio audito duomenų peržiūrėjimas, įvertinant organizacijos stiprąsias ir silpnąsias puses, jos galimybes ir grėsmes Kotler et al.

Strategija- tai organizacijos ilgalaikių tikslų ir uždavinių nustatymo procesas, taip pat kaip procesas priimamt veiksmus ir paskirstant turimus išteklius jiems rinkodaros strategija universitetui Raksha, Strateginis planavimas- tai ilgalaikių įmonės tikslų ir būdų jiems pasiekti numatymas Pranulis et al.

Tiekėjai- tai įmonės ir pavieniai asmenys, iš kurių perkamos gamybos priemonės Pranulis et al. Šiuolaikinėje, itin konkurencingoje ir sparčiai besikeičiančioje aplinkoje, įmonėms vis sunkiau išsiskirti. Kiekvienos įmonės tikslas yra gauti pelną, todėl norint sėkmingai dirbti tokioje aplinkoje, įmonė turi nuolat stebėti aplinką, ieškoti efektyvių sprendimų bei maksimaliai orientuotis į vartotoją ir jam sukuriamą vertę.

Tam reikalinga į ateitį orientuota bei kryptinga įmonės strategija, nes remiantis atsitiktiniais veiksmais ir sprendimais įmonė ilgalaikės sėkmės nesukurs.

20 geriausių rinkodaros magistrantūros studijų programų 2022 m. | Mokyklos, reikalavimai, kaina

Marketingo strategija yra vienas pagrindinių veiksnių įmonės bendroje strategijoje. Taip yra dėl to, kad strategija leidžia rinkodaros strategija universitetui įmonės veiklą bei jai įtaką darančius veiksnius, numatyti veiklos galimybes. Taip pat, rengiant marketingo strategiją, siekama išsiaiškinti ir tenkinti vartotojų poreikius, nes patenkinti vartotojai užtikrina ilgalaikius santykius ir pelną.

rinkodaros strategija universitetui

Marketingo strategijos planavime įmonė renka informaciją apie rinką ir aplinką, kurioje firma konkuruoja,analizuoja savo silpnybes ir privalumus bei galimybes ir grėsmes, todėl rinkodaros strategija universitetui strategija yra geras būdas įsivertinti save išorinės aplinkos kontekste.

Taigi, marketingo strategija yra aktuali tema, nes gera strategija padeda pasinaudoti turimais pranašumais ir išsiskirti iš konkurentų, kas šiandieninėje aplinkoje įmonėms yra sunkus uždavinys.

Tačiau vien sukurti gerą strategiją neužtenka.

Artimiausi renginiai

Norint išlaikyti tinkamą marketingo strategiją, būtina jos drausmingai laikytis bei ieškoti būdų jai pagerinti. Nuolat besikeičiančioje aplinkoje labai svarbu stebėti ir įvertinti marketingo strategijos tinkamumą, išanalizuoti kaip ji yra įgyvendinama įmonėje. Taip pat, stebėti ar nėra rimtų problemų ar grėsmių atliekant detalias įmonės vidinės ir išorinės aplinkos analizes.

rinkodaros strategija universitetui

Mano nagrinėjama įmonė- UAB,Artimartas. Įmonės veikla yra padalinta į dvi dalis, tai pirma- gamyba ir paslaugų suteikimas, tokių kaip baldų gamyba, projektavimas, parduotuvių įrengimas, ir antra- prekybinės įrangos pardavimas.

Universiteto marketingo strategija

Šiame darbe nagrinėsiu veiklą, susijusią su įrangos pardavimu. UAB,Artimartas savo veiklą vykdo jau 15metų ir per šį laikotarpį marketingo strategijos analizei nebuvo skiriama pakankamai laiko, todėl šiame darbe išanalizavus esamą įmonės marketingo strategiją ir surinkus informaciją apie įmonės silpnybes ir grėsmes, pateiksiu pasiūlymus kaip pagerinti esamą marketingo strategiją. Taigi, darbe keliama problema: kaip pagerinti UAB,Artimartas marketingo strategiją?

rinkodaros strategija universitetui

Tyrimo objektas: marketingo strategijos tobulinimas. Tyrimo tikslas: parengti patobulintą UAB,Artimartas marketingo strategiją.

Tyrimo uždaviniai: 1. Atlikus teorijos analizę, išskirti teoriškai geriausią būdą marketingo strategijos tobulinimui 7 8 2.

Visą mados ir prabangos grandinę pakeitė skaitmeni Visą mados ir prabangos grandinę pakeitė skaitmeninės technologijos: santykiai su klientais, produkto patirtis, rinkodaros ir komunikacijos strategijos bei pardavimo ir pirkimo procesas. Mados ir prabangos įmonėms reikalingi ekspertai ir profesionalai, galintys paskatinti pokyčius ir susidoroti su greitai besikeičiančios pramonės, pagrįstos novatoriškais ir technologijomis paremtais verslo modeliais, iššūkiais. Mados ir prabangaus prekės ženklo kūrimo ir rinkodaros magistras suteikia skaitmeninių įgūdžių ir valdymo patirties, kad būtų sėkminga šioje dinamiškoje pramonėje.

Praktiniu tyrimu patikrinti teoriškai išskirtą marketingo strategijos tobulinimo būdą. Baigiamąjį darbą sudaro santraukos, pagrindinių darbo sąvokų ir terminų sąrašas, įvadas, trys pagrindinės dėstomosios dalys - teorinė, analitinė ir projektinė, išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros sąrašas ir priedai.

Tarptautinė rinkodara ir vadyba

Pirmojoje darbo dalyje analizuojama mokslinė literatūra ir straipsniai, atskleidžiant teorinius marketingo strategijos aspektus. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pristatoma įmonė, pateikiama įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė, SSGG analizė bei klientų nuomonės tyrimas, kuriuo siekama išsiaiškinti jų nuomonė apie įmonės esamą marketingo strategiją.

rinkodaros strategija universitetui

Projektinėje darbo dalyje yra pateikiami siūlymai kaip patobulinti marektingo startegiją pašalinant esančias problemines sritis bei pateiktas patobulintos marketingo strategijos įgyvendinimo planas ir galimos rizikos.

Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros analizė Įmonės dokumentų analizė Anketinė apklausa Duomenų sisteminimo ir analizės metodas 8 9 I. Marketingo strategijos samprata Analizuojant marketingo strategiją, reiktų atskirai išskirti marketingo ir strategijos sampratas, norint pilnai suprasti kas yra marketingo strategija.

rinkodaros strategija universitetui

Marketingo koncepcija atsirado JAV ir iki šiandieninės sampratos ji vis vystėsi ir keitėsi. Terminas marketingas per pastaruosius metus smarkiai pasikeitė ir vis dar plečiasi, kadangi vis vyksta rinkos plėtra.

Yra labai dvejetainiai nadex variantai požiūrių apie marketingo sampratą, kas atskleidžia marketingo platumą, todėl apžvelgsiu kai kuriuos iš jų ir palyginsiu.

AMA Amerikos marketingo asociacija tikriausiai yra labiausiai žinoma asociacija, apimanti aukštą akademinį profilį ir yra labai įtakinga nustatant marketingo studijų kryptis, reguliariai atnaujinant apibrėžimus Nicolau, Taigi, pagal AMA nustatytą apibrėžimą, marketingas- tai veikla, apimanti organizacijas ir procesus, skirta kurti, komunikuoti ir mainų forma pateikti pasiūlymus, turinčius vertę vartotojams, klientams, partneriams ir visai visuomenei American Marketing Association [AMA], Ši samprata apibrėžia, kad marketingo veikla privalo būti naudinga visai visuomenei.