Investiciniai fondai - Šiaulių bankas

Lietuvos bankas investiciniai fondai

Turinys

  Kaip ir investicinė bendrovė savo veikla ir struktūra panašūs, dažnai vadinami bendru pavadinimu — investiciniai fondaiyra kolektyvinio investavimo subjektas, registruojamas vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų Lietuvoje — Lietuvos bankotik neturi juridinio asmens statuso. Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Lietuvoje populiaresni investiciniai fondai, daugelyje Europos šalių — investicinės bendrovės. Investicinio fondo turtą sudaro investiciniai vienetai — vertybiniai popieriai, įrodantys investicinio fondo dalyvio teisę į šio turto dalį.

  Priežiūros institucija neturi teisės nustatyti jokių išankstinių sąlygų dėl privalomos įsigyti valdymo įmonės kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalies dydžio ir nenagrinėja siūlomojo įsigijimo pagal rinkos ekonominius poreikius. Priežiūros institucija turi teisę prieštarauti siūlomajam įsigijimui tik remdamasi šio straipsnio 9 dalyje nurodytais kriterijais arba tuo atveju, jeigu įsigyjantysis asmuo pateikia ne visus pagal šio straipsnio 4 dalį priežiūros institucijos nustatytus dokumentus ar duomenis ar pagal šio straipsnio 6 dalį priežiūros institucijos paprašytus papildomus dokumentus ir duomenis.

  Priežiūros institucija, prieš priimdama sprendimą dėl siūlomojo įsigijimo, konsultuojasi su kitų valstybių narių priežiūros institucijomis, jeigu įsigyjantysis asmuo yra valstybėje narėje licencijuota valdymo įmonė, finansų maklerio įmonė, kredito įstaiga, draudimo įmonė, perdraudimo įmonė arba bet kurio iš šių subjektų patronuojančioji įmonė ar kontroliuojantysis asmuo.

  nuodėmės forex indėlių premija

  Priežiūros institucija konsultuodamasi prašo kitų valstybių narių priežiūros institucijų pateikti visą įsigyjančiojo asmens tinkamumui ir siūlomojo įsigijimo finansiniam patikimumui vertinti lietuvos bankas investiciniai fondai informaciją ir pati nedelsdama kitų valstybių narių priežiūros institucijoms teikia jų prašomą atliekamam vertinimui svarbią informaciją, o visą atliekamam vertinimui esminę informaciją teikia savo iniciatyva.

  Jeigu priežiūros institucija per šio straipsnio 5 dalyje nurodytą vertinimo laikotarpį nepriima sprendimo prieštarauti siūlomajam įsigijimui, laikoma, kad priežiūros institucija siūlomajam įsigijimui neprieštarauja.

  Jeigu priežiūros institucija nepasibaigus vertinimo laikotarpiui priima sprendimą neprieštarauti siūlomajam įsigijimui, ji per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša apie tai įsigyjančiajam asmeniui.

  Jeigu priežiūros institucija, baigusi vertinimą, priima sprendimą prieštarauti siūlomajam įsigijimui, ji per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo ir neviršydama vertinimo laikotarpio raštu praneša apie tai įsigyjančiajam asmeniui, nurodydama sprendimo motyvus. Priežiūros institucijos sprendime dėl siūlomojo įsigijimo nurodomos visos po konsultacijų pagal šio straipsnio 12 dalį gautos kitų valstybių narių priežiūros institucijų nuomonės ir išlygos.

  Priežiūros institucijos sprendimas prieštarauti siūlomajam įsigijimui gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Priežiūros institucija savo interneto svetainėje paskelbia sprendimą ir jo motyvus, nepaisydama to, ar yra gautas įsigyjančiojo asmens sutikimas, ar negautas.

  kainų prekybos strategija

  Skelbiant sprendimą, asmens duomenys neskelbiami. Priežiūros institucija turi teisę savo interneto svetainėje neskelbti sprendimo ir jo motyvų tais atvejais, patarimų dėl pasirinkimo sandorių apžvalgos toks paskelbimas padarytų žalos rinkai ar padarytų neproporcingos žalos suinteresuotiems asmenims.

  dvejetainių opcionų brokerių sąrašas 2022 m