Tarptautinės prekybos prekių pirkimo-pardavimo sutartis

Prekybos pardavimo pirkimo sandoriai

Bendrosios nuostatos 1. Šia Sutartimi yra įtvirtinamas prekių pirkimas-pardavimas, kuris atliekamas Pardavėjo prekybos salone parduotuvėje arba kitoje Pirkėjo nurodytoje vietoje ir kuris buvo inicijuotas preliminariąja pirkimo-pardavimo sutartimi, Pirkėjui pateikiant išankstinį užsakymą Nr.

Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui priimant pateiktas prekes po apžiūrėjimo bei susipažinimo prekybos pardavimo pirkimo sandoriai jų savybėmis bei pasirašant prekių perdavimo-priėmimo aktą ar kitą prekių gavimą įrodantį dokumentą akceptas ir atsiskaitant už jas Preliminariojoje prekių pirkimo — pardavimo Užsakymo sutartyje nustatyta kaina ir tvarka pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas.

Prekių įteikimas priėmimas yra esminė pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sąlyga: pirkimo pardavimo sutartis laikoma nesudaryta tol, kol prekės nėra perduotos LR CK 6. LR CK 6.

prekybos pardavimo pirkimo sandoriai

Tuo atveju, jei pirkimo-pardavimo sutartis atitinka vartojimo sutarčių kriterijus, bei yra sudaroma pagal svetainėje skytech. Sutartis laikoma sudaryta pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas nuo daiktų įteikimo Pirkėjui arba jo įgaliotam asmeniui momento priimant pateiktas prekes, pasirašant prekių perdavimo-priėmimo aktą ar kitą prekių gavimą įrodantį dokumentą.

Tuo atveju, jei pirkimo-pardavimo sutartis yra tik inicijuojama ryšio priemonėmis, sudarant Preliminariąją užsakymo sutartį interneto svetainėje skytech.

Nemokama konsultacija Duomenų apsaugos sprendimai Rekomenduojama peržiūrėti veikloje naudojamas prekių pirkimo — pardavimo sutartis Pirkimo — pardavimo sutartis yra viena iš dažniausiai sudaromų sutarčių rūšių. Ši sutartis gali būti sudaroma tiek žodžiu, tiek konkliudentiniais veiksmais išskyrus įstatymuose nustatytas formos išimtistačiau, siekiant aiškiau detalizuoti šios sutarties šalių prisiimamas pareigas, įgyjamas teises rekomenduotina pirkimo—pardavimo sutartį sudaryti raštu. Neretai verslo subjektai savo veikloje naudoja tipines prekių pirkimo — pardavimo sutartis, kuriose būna aptartos tik kelios esminės sandorio sąlygos — prekių kaina, jų pristatymo terminas, tačiau neaptarti kiti, sutarties vykdymui itin svarbūs momentai, kurių reglamentavimas sutartyje padėtų išvengti praktikoje tarp šalių įvykstančių ginčų. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, jog pirkimo—pardavimo sutartimi viena šalis pardavėjas įsipareigoja perduoti daiktą prekę kitai šaliai pirkėjui nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą prekę ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą kainą. Sutartyse itin svarbu aptarti nuosavybės teisės į prekes perėjimo pirkėjui momentą.

Ši Sutartis yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekėms prekybos pardavimo pirkimo sandoriai garantijos bei jų grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu susijusios nuostatos. Sutarties objektas 2. Šia Sutartimi Pardavėjas perduoda Pirkėjo norimas įsigyti prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatytą kainą.

Tikslūs prekių paslaugų pavadinimai, kiekiai, kainos bei ribotos gamintojo garantijos terminas pateikiami sutarties Priede Nr. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų faktinio perdavimo Pirkėjui, ar jo įgaliotam atstovui, tinkamai atsiskaičius už priimamas prekes. Pirkėjo teisės 3. Pirkėjas turi teisę individualiai aptarti šios sutarties vieną ar kelias sąlygas, informuojant apie tai Pardavėją raštu prieš sudarant šią Sutartį.

Pirkėjo iniciatyva pakeista ir Pardavėjo patvirtinta Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir pasirašoma raštu.

Tokia rašytinė sutartis turi viršenybę prieš šią elektroninę sutartį. Jei, sudarant užsakymą, Pagrindinės sutarties sudarymo vieta buvo nurodytas vienas iš Prekybos pardavimo pirkimo sandoriai prekybos salonų prekybai skirta vietakur Pirkėjui suteikiama galimybė perkamą prekę apžiūrėti ir prieš įsigyjant gauti apie ją informacijos, Pirkėjas, pasinaudodamas šia teise, gali pareikalauti, kad Pardavėjas, dalyvaujant Pirkėjui, patikrintų daiktus arba pademonstruotų, kaip juos naudoti, jeigu tai yra įmanoma atsižvelgiant į daiktų pobūdį ir mažmeninės prekybos taisykles.

Pirkėjui nepasinaudojus šia teise prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, papildomos prekių grąžinimo teisės išsk. Sudarant Vartojimo sutarčių kriterijams atitinkančią Nuotolinę sutartį Sutarties 1.

Ši teisė įgyvendinama remiantis Pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties nuostatomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka LR CK 6. Jeigu Pirkėjas viena pirkimo-pardavimo sutartimi įsigyja keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties visų viena sutartimi nusipirktų prekių arba dalinai tik prekybos pardavimo pirkimo sandoriai kurių viena sutartimi įsigytų prekių.

Nurodytas 14 dienų raštiško prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės -ių perdavimo Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui dienos ir nėra pratęsiamas ar kaip nors susiejamas su Pirkėjo prekių perdavimu Pardavėjui ar trečiai šaliai saugojimui, įvertinimui ir t. Pasinaudojus sutarties 3. Prekių grąžinimo išlaidos atitenka Pirkėjui.

Nepateikus prekių per nurodytą terminą sutarties atsisakymo prašymas yra atmetamas. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti sutarties 3.

Buy Limit/Sell limit order ant Binance paltformos LIETUVIŠKAI #kriptovaliutos

Sutarties 3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti atgal prekę, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas 401 tūkst opcionų prekyba plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdo Pirkėjui prekybos pardavimo pirkimo sandoriai prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus.

Pagal 3. Tokios prekės gali būti grąžinamos tik Pardavėjui sutikus ir Pirkėjui kompensuojant prekės nuvertėjimo skirtumą. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjui atsisakius dengti šias išlaidas arba tais atvejais kai grąžinamos prekės yra su negrįžtamais pažeidimais grąžinama prekė yra sugadinta, buvo naudojama, pakuotės ar prekės pažeidimai nebuvo būtini norint apžiūrėti prekęprašymas dėl prekės grąžinimo nėra tenkinamas, o Pirkėjas privalo pasiimti prekę ar pasirūpinti jos grąžinimu savo sąskaita.

Neatsiėmus prekės per 14 d. Neatsiėmus prekės per d. Pirkėjo įsipareigojimai 4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas sutartyje nustatyta tvarka.

Pirkėjas, priimant prekes, privalo jas apžiūrėti ir patikrinti, griežtai laikantis šios Sutarties 8. Nustačius prekės -ių trūkumų ar kitų neatitikimų sutarčiai, Pirkėjas nedelsiant privalo nutraukti daikto eksploataciją ir ne vėliau nei per 3 dienas nuo trūkumo nustatymo kreiptis į Pardavėją. Priešingu atveju, Pardavėjas neatsako už prekės žuvimo, susigadinimo ar naujų trūkumų atsiradimo riziką, bei turi teisę atsisakyti visiškai ar iš dalies patenkinti Pirkėjo reikalavimus pakeisti daiktus, šalinti daiktų trūkumus ar nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį.

Pirkėjui pažeidus savo pareigą, nebeįmanoma įvykdyti jo reikalavimų arba tų reikalavimų įvykdymas pareikalautų nepaprastai didelių Pardavėjo išlaidų, palyginti su tomis, kurių Pardavėjas būtų turėjęs, jei Pirkėjas būtų tinkamai pranešęs Pardavėjui apie sutarties pažeidimą LR CK 6.

Pardavėjo teisės 5. Pardavėjas turi teisę nevykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, jei Darbuotojų akcijų opcionai darbe pažeidžia ar nevykdo šios sutarties nuostatų.

Pirkėjui pašalinus pažeidimus, Pardavėjo įsipareigojimai galioja toliau. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti skytech.

Pardavėjo įsipareigojimai 6. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui jo užsakytas prekes į jo nurodytą Pardavėjo prekybos saloną, suteikiant Pirkėjui galimybę apžiūrėti prekes ir sudaryti šią Sutartį.

El. parduotuvės pirkimo-pardavimo sutartis

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Pristatymo taisyklėse nurodytomis sąlygomis, jei Pirkėjas pageidauja sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį ne prekybai skirtose patalpose.

Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui prisijungimo prie savitarnos puslapio interneto svetainėje skytech. Sutarties kaina ir jos apmokėjimas 7. Šios Sutarties kaina yra lygi visų Pardavėjo salone perkamų ar užsakyme esančių prekių ir paslaugų kainų ir prekių pristatymo kainos sumai toliau — Sutarties kaina.

prekybos pardavimo pirkimo sandoriai

Prekių kainos pateiktos Pardavėjo prekybos salonuose bei interneto svetainės parduotuvės skytech. Prieš sudarant Sutartį, Pirkėjas turi teisę prašyti pakeisti pirkimo-pardavimo sutarties kainą, jei Sutarties sudarymo momentu užsakytų pagal Preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį prekių kaina pasikeitusi, tačiau Pardavėjo atsisakymas tenkinti tokį Pirkėjo prašymą negali būti traktuojamas kaip Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymas.

Prekybos pardavimo pirkimo sandoriai. Prekyba biržoje

Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui tinkamai sumokėti Preliminariosios Sutarties kainą Pirkėjo pasirinktu Taisyklėse numatytu būdu iki prekių perdavimo tai yra Sutarties sudarymo momento arba prekių perdavimo metu. Prekių pristatymas ir atsiėmimas. Jei prekės pristatomos Pirkėjui į jo nurodytą vietą, jis privalo apžiūrėti prekes jų gavimo momentu, dalyvaujant siuntų tarnybos atstovui kurjeriuio aptikus siuntos bei prekių pažeidimų, pažymėti siuntos perdavimo—priėmimo dokumente bei užpildyti pakuotės siuntos pažeidimo aktą arba atsisakyti priimti siuntą, informuojant Pardavėją apie įvykį per 24 val.

Jei Pirkėjas, priimdamas prekes, nepalieka pastabų ir dvejetainiai knygų parinktys pakuotės siuntos pažeidimo akto, bei neinformuoja Pardavėjo apie pažeidimus, laikoma, kad perduotos prekės neturėjo pastebimų pažeidimų trūkumų už kuriuos atsako Pardavėjas, kadangi Pardavėjas neprivalo garantuoti, kad prekė -ės neturi paslėptų trūkumų, jeigu Pirkėjas žino apie juos arba jie yra tiek akivaizdūs, kad bet koks atidus pirkėjas būtų juos pastebėjęs be jokio specialaus tyrimo ar įrangos LR CK 6.

Prekėms taikomos garantijos 9. Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos kiekvienos prekės pavadinime ir arba aprašyme Pardavėjo svetainės parduotuvės skytech. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės pavadinime.

Jei Pirkėjas turi prekei -ėms papildomų jam prekybos pardavimo pirkimo sandoriai reikalavimų, jis privalo apie tai pranešti Pardavėjui prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, kad jie būtų įtraukti į pirkimo-pardavimo sutarties tekstą. Jei tokių reikalavimų pirkimo-pardavimo sutartyje užfiksuota nėra, laikoma, kad jokių specifinių reikalavimų Pirkėjas neturėjo, o prekei -ėms bus taikomi įprastiniai įstatymo numatyti, bei gamintojo nustatyti reikalavimai. Pardavėjas garantuoja Dvejetainių parinkčių forumo strategija, kad sutarties sudarymo metu visi perduodami daiktai yra nauji ir nenaudoti, išskyrus atvejus kai prekės aprašyme arba pavadinime yra pateikiama informacija apie tai, kad prekė yra nenauja, nekvalifikuotų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandorių apmokestinimas iš ekspozicijos, grąžinta iš kito pirkėjo arba buvo naudojama arba taisoma angl.

Refurbished, Remarketed arba sutrumpintai Rmkt. Jei prekė turi pažeidimų ir Pardavėjas apie tai žino, jis privalo pateikti šią informaciją Pirkėjui prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.

Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu visi perduodami daiktai neturi paslėptų trūkumų ir atitinka kokybės reikalavimus, tai yra turi tas savybes, kurių Pirkėjas gali protingai tikėtis, kurios būtinos daiktui, kad juo būtų galima naudotis pagal įprastinę ar specialią paskirtį.

Pardavėjas garantuoja perduodamų daiktų kokybę garantija pagal įstatymą LR CK 6. Pardavėjas negarantuoja Pirkėjui, kad skaitmeninės technikos ir elektronikos ar kituose sudėtinguose įrenginiuose dėl jų prigimties bei gamybos technologijosnet ir tinkamai juos eksploatuojant, neatsiras gedimų ar kitų perdavimo metu neegzistavusių trūkumų.

Tokie atsirandantys gedimai ir trūkumai nėra siejami su prekės atitikimu sutarčiai ir šalinami šios Sutarties bei LR teisės aktų nustatyta tvarka. Pardavėjas yra atsakingas už bet kokį daikto neatitikimą sutarčiai, buvusį daikto perdavimo metu 24 mėn. Jei sudaroma Sutartis atitinka vartojimo sutarties kriterijus, prekės trūkumai, išaiškėję per 6 mėnesius nuo prekės perdavimo, laikomi buvusiais perdavimo Pirkėjui metu, išskyrus atvejus, kai tai yra nesuderinama su prekės ar jos trūkumo pobūdžiu, arba jei Pardavėjas įrodo, kad perdavimo metu trūkumų prekė s neturėjo.

Pardavėjo parduodamoms prekėms jų gamintojai gali prekybos pardavimo pirkimo sandoriai terminą išduodant atitinkamą garantinę pažymąper kuri gamintojas ar jo įgalioti atstovai įsipareigoja neatlygintinai šalinti atsirandančius prekės trūkumus arba keisti prekes neprastesnių savybių analogiškomis, kuomet trūkumo pašalinti neįmanoma.

Šis įsipareigojimas vykdomas jei Pirkėjas prekybos pardavimo pirkimo sandoriai prekę pagal paskirtį, bei laikosi visų gamintojo nurodymų. Šis neatlygino trūkumo šalinimo įsipareigojimas Sutartinė garantija nėra siejamas su daikto atitiktimi sutarčiai prekybos pardavimo pirkimo sandoriai jo kokybe. Jei gamintojas ar jo atstovas netinkamai vykdo arba negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų dėl nuo Pirkėjo nepriklausančių priežasčių, jis išrašo atitinkamą aktą kreditavimo, nurašymokurį pateikus Pardavėjui, pastarasis privalo nutraukti sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, kuria buvo įsigyta prekė ir grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

Pirkėjas, nustačius prekės trūkumą -usturi teisę pasirinkti trūkumo -ų šalinimo būdą: Garantiją pagal įstatymą 9. Pirkėjas, kartu su preke, privalo pateikti Pardavėjui, Gamintojui ar jo atstovui priklausomai nuo pasirinkto trūkumo šalinimo būdo visą būtiną informaciją, reikalingą pasirinktiems garantiniams įsipareigojimams įvykdyti. Pirkėjui neišreiškus savo apsisprendimo, arba kai Pirkėjo pasirinkta garantijos rūšis negali būti realizuota konkrečiomis sąlygomis pvz. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Pirkėjas netinkamai pasirinko garantijos rūšį ar laiku nepateikė savo apsisprendimo.

Pirkėjas pateikia prekes garantiniam aptarnavimui bei jas atsiima savo sąskaita, išskyrus atvejus, numatytus LR teisės aktais arba kai įsigyta prekė yra nekokybiška. Pardavėjui atlikus garantinius įsipareigojimus ar Pirkėjui jų atsisakant, Pirkėjas privalo atsiimti prekę per 14 d.

Pardavėjui gamintojui pradėjus vykdyti garantinius įsipareigojimus, Pirkėjas turi teisę pakeisti trūkumų šalinimo būdą tik Pardavėjui gamintojui sutikus ir kompensuojant tiesiogines Pardavėjo gamintojo patirtas išlaidas. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantinio aptarnavimo sąlygos galioja likusį garantijos laiką. Prekių grąžinimas ir keitimas Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis m.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota, su visais gamintojo pridedamais dokumentais, tvarkingai supakuota originalioje nepažeistoje pakuotėje su visomis originaliomis ir pakavimo medžiagomis bei nepažeistu ženklinimu. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.

Nesilaikant nurodytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės. Grąžinant prekę, bitcoin steam gift card pateikti jos įsigijimo dokumentą, prekybos pardavimo pirkimo sandoriai taloną jei jis buvo išduotas bei raštišką prašymą grąžinti prekę. Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus tik po to, kai autorizuotas servisas patvirtina, kad prekė yra tinkamos būklės, t.

Prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita, išskyrus atvejus, kai grąžinama gauta ne ta prekė ar kai pristatyta prekė yra nekokybiška. Pirkėjas, norėdamas atsisakyti įsigytų prekių pagal sutarties 3.

  • Geriausias pasirinkimas prekybos platforma australija
  • Pirkimo pardavimo sutartis - Prekybos pardavimo pirkimo sandoriai
  • Prekių pirkimo-pardavimo sutartis (negalioja)
  • Dvejetainiai parinktys robotas pietų afrika
  • Šios prekių pirkimo — pardavimo taisyklės toliau — Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el.
  • Pirkimo - pardavimo sutartis 1.

Jei užfiksuota prekių grąžinimo sąlygų pažeidimų, Pardavėjas privalo informuoti apie tai Pirkėją ir pasiūlyti atsiimti negalimas grąžinti prekes. Prekės gali būti pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, jei Pirkėjas pageidauja apmokėti prekių pristatymo išlaidas.

Neatsiėmus prekių per 14 d. Neatsiėmus prekių per d. Šalių atsakomybė Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei skytech. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šios Sutarties nuostatomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo interneto svetainėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius. Nepaprastosios aplinkybės Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Šalys nenugalimos jėgos force majeure aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 vieną mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį.

Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas interneto svetainėje parduotuvėje skytech.

Pirkimo pardavimo sutartis

Tam tikrų akcijų vykdymo metu, Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams, perkantiems specialiu ženklu pažymėtas prekes, papildomų lojalumo taškų: SKY Eurų, kuriuos galima paversti nuolaida prekėms interneto svetainėje parduotuvėje skytech. Išsami informacija, susijusi su SKY Eurų gavimo, jų panaudojimo atsiskaitant už prekes sąlygomis ir tvarka yra pateikta Pardavėjo svetainėje skytech.

prekybos pardavimo pirkimo sandoriai

Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas papildomai suteikia tam tikrą SKY Eurų sumą kitam pirkimui, o Pirkėjas pasinaudoja prekės grąžinimo teise, Pirkėjui aukščiau nurodytomis sąlygomis suteikta SKY Eurų suma yra anuliuojama. Tuo atveju, kai Pirkėjas išleidžia dalį ar visus aukščiau nurodytomis sąlygomis suteiktus SKY Eurus kitam pirkimui, panaudota SKY Eurų suma atimama iš už grąžinamą prekę Pirkėjui grąžintinos sumos. Kai Pirkėjas įsigyją prekę, kurią perkant Pardavėjas papildomai suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta grąžinimo teise, dovana turi būti grąžinama kartu su preke.

Grąžinamai dovanai taikomi tokie pat reikalavimai, kaip ir grąžinamai prekei, o juos pažeidus, nuolaidos ar dovanos vertės piniginis ekvivalentas yra atimamas iš už Pirkėjo grąžinamą prekę grąžintinos sumos. Pardavėjas privalo aiškiai nurodyti suteikiamos nuolaidos dydį ar dovanos vertę, o Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pardavėjo siūlomos dovanos, prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, be to, vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti SKY Eurų gavimo, jų panaudojimo atsiskaitant už prekes sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti.

Rekomenduojama peržiūrėti veikloje naudojamas prekių pirkimo – pardavimo sutartis

Bet kokie akcijų sąlygų, SKY Eurų gavimo ir panaudojimo atsiskaitant už prekes tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų atlikimo momento. Apsikeitimas informacija Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

prekybos pardavimo pirkimo sandoriai

Pirkėjas prekybos pardavimo pirkimo sandoriai pranešimus ir klausimus siunčia šioje Sutartyje nurodytomis susisiekimo priemonėmis arba per Pardavėjo interneto svetainės skytech.

Baigiamosios nuostatos Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius patvirtinus abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti.

prekybos pardavimo pirkimo sandoriai

Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, ginčas sprendžiamas kitais, Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamais, būdais. Visos teisės saugomos. Kuo galiu Jums padėti?